Milieu

Van Techniek in Nederland

Ga naar: navigatie, zoek
Troposferische NO2 boven Europa op 13 oktober 2005, bron KNMI.
Auto's, vliegtuigen, schepen, bulldozers en landbouwwerktuigen stoten grote hoeveelheden CO2, fijn stof en stikstofoxiden uit. Deze uitstoot draagt bij aan de klimaatverandering en is slecht voor de gezondheid. Het maakt het wonen in de buurt van een drukke snelweg ongeveer even ongezond als het meeroken van 17 sigaretten per dag. Jaarlijks sterven mogelijk 18.000 mensen voortijdig door de vervuilde lucht die ze inademen. Ook geluid is een belangrijke bron van gezondheidsschade bij mensen die vlak langs wegen of spoorwegen wonen. Het kabinet komt met een uitgebreid pakket aan maatregelen om de emissies terug te dringen. Bijvoorbeeld door roetfilters en schoner vrachtverkeer te stimuleren.


Milieuvervuiling door verkeer en vervoer (over de weg, het water, het spoor en door de lucht) dragen bij aan verschillende problemen. De belangrijkste zijn:

  • Gezondheidsproblemen. Dit geldt met name voor mensen die langs wegen in dichtbevolkte gebieden wonen (zoals de A13 bij Rotterdam-Overschie). Vooral twee categorieën stoffen houden risico's voor de gezondheid in: stikstofoxiden (NOx) en fijne stofdeeltjes (roet). Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen decennia in Nederland spectaculair is verbeterd, sterven toch jaarlijks mogelijk 18.000 mensen voortijdig door de vervuilde lucht die ze inademen.
  • Aantasting van de natuur. Dan hebben we het over verzuring, schade aan landbouwgewassen en vermindering van de biodiversiteit. Deze aantasting ontstaat met name door de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2). De uitstoot van NOx komt voor twee derde voor rekening van het verkeer. Voor zwaveldioxide (SO2) is dat een vijfde.
  • Klimaatverandering. Het belangrijkste broeikasgas dat door het verkeer wordt uitgestoten is CO2. CO2 zorgt voor opwarming van de aarde en daardoor verandert het klimaat. De CO2-uitstoot door verkeer en vervoer stijgt sterk ten opzichte van andere sectoren, zoals de industrie. Verkeer en vervoer draagt in 2010 voor eenvijfde bij aan de emissie van broeikasgassen. Voor meer informatie over het broeikaseffect, zie dossier Klimaatverandering.
  • Geluidsbelasting. Verkeer is de belangrijkste bron van geluidsoverlast. Zo ondervindt 27 procent van de bevolking ernstige hinder door wegverkeerslawaai. Dat leidt tot slaapproblemen en gezondheidsklachten. Maar ook tot hoge kosten, want om het geluid buiten de deur te houden bouwt de overheid dure geluidsschermen of worden woningen geïsoleerd. Als er niks verandert, neemt de geluidsoverlast toe door de groei van het verkeer. Dit betekent onder meer dat in veertig procent van alle natuurgebieden van de ecologische hoofdstructuur het geluidsniveau hoger is dan het natuurlijke achtergrondniveau (het lawaai van de snelweg overstemt bijvoorbeeld het getjilp van vogels).


Interessante links

Het Ministerie van VROM over verkeer en milieu

"(Brand)stof tot Nadenken": een publicatie van de BOVAG-RAI met feiten over de milieuproblematiek in het verkeer in Nederland.

Artikel van het Centraal Bureau voor de Statistiek over geluids- en stankoverlast

Het KNMI is hét nationale data- en kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie